The Art of War feat. Thomas Vikström

';

Music: Alexandra Zerner, Svetlana Bliznakova

Lyrics: Svetlana Bliznakova

Arrangement: Svetlana Bliznakova, Rally Velinov, Alexnadra Zerner, Pavlin Ivanov

© 2021 SEVI. All Rights Reserved.