On My Own

';

Music: Svetlana Bliznakova, Pino Biaggioli

Lyrics: Svetlana Bliznakova

Pavlin Ivanov – drums

Rally Velinov – bass

Bobby Zashev – guitars

Svetlana Bliznakova- vocals

Tania Apostolova – keys

Produced by SEVI

© 2021 SEVI. All Rights Reserved.