Don’t Hesitate

';

Music by SEVI

Pavlin Ivanov – drums

Ilian Iliev, Delyan Ketipov – guitars

Rally Velinov – bass

Svetlana Bliznakova – vocals

Dessy Markova – keys

Lyrics Nikolay Bliznakov

Video Emil Tsonchev

© 2021 SEVI. All Rights Reserved.